loader image

LVL UP OÜ
privaatsuspoliitika

LVL UP OÜ (edaspidi Level up) kaitseb andmesubjekti isikuandmeid, millest lähtuvalt on koostatud käesolev privaatsuspoliitika, mis käsitleb andmesubjekti isikuandmete töötlemist seoses Level up’i värbamisteenuse pakkumisega kliendile.

Level up kui isikuandmete vastutav töötleja lähtub oma tegevuses isikuandmete töötlemisel kehtivast siseriiklikust õigusest ja Euroopa Liidu õigusaktidest, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) nr 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus).


TÄHTSAMAD MÕISTED

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Level up’il teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada – ehk potentsiaalne kandidaat, kes läbi Level up’i loodud platvormi esitab enda kandidatuuri kliendi poolt pakutavale ametikohale.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming, sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jne.

Kliendileping on leping, mis on sõlmitud Level up’i ja värbamisteenust sooviva kliendi vahel.


MILLISEID ISIKUANDMEID LEVEL UP TÖÖTLEB?

Identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi;

Kontaktandmed – e-post, telefoninumber;

Tööpakkumise iseloomust ja kliendi soovist lähtuvad andmed – nendeks andmeteks võivad olla andmesubjekti hariduskäik,  töökogemus, keeleoskus, palgasoov,  kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, praegune tööandja või muu oluline informatsioon, mis on kliendi jaoks vajalik teada andmesubjektist lähtuvalt töö iseloomust.

Digitaalsed andmed – maandumislehte külastanud andmesubjektilt kogutakse isikustamata tehnilisi andmeid, et andmesubjektile sotsiaalmeedia kaudu ka hiljem kliendi poolt pakutavate töökuulutuste kohta informatsioon jõuaks (Facebook Pixel).


MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA KUIDAS LEVEL UP ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?

Level up töötleb ja kogub andmeid selleks, et täita kliendi ja Level up’i vaheline leping, mille eesmärgiks on leida kliendile sobiv kandidaat lähtudes ametikoha kriteeriumitest. Level up’i poolt avalikustatud ametipositsioonile kandideerides annab andmesubjekt nõusoleku enda andmete töötlemiseks lähtuvalt käesolevatest privaatsuspoliitikast ning kehtivast õigusest.

Level up kogub andmesubjekti isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Level up kogub isikuandmeid selleks, et täita kliendi ja Level up’i vahelisest lepingust tulenevalt kliendi soov, milleks on leida sobiv kandidaat vastavalt kliendi poolt vabale ametikohale.

Level up kogub ja töötleb ainult selliseid andmeid, mida andmesubjekt enda kohta jagab.


KELLELE LEVEL UP ISIKUANDMED EDASTAB?

Level up avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas andmesubjektiga sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või andmesubjektile tulevikus tööpakkumiste edastamiseks. Level up edastab andmesubjekti andmed ainult värbamisteenuse tellinud kliendile.


MILLISED ON ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED?

Õigus tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega

Andmesubjektil on õigus tutvuda enda kohta käivate andmetega ning saada kinnitus selle kohta, kas ja milliseid teda käsitlevaid andmeid töödeldakse. Andmesubjektil on õigus saada teavet, kui kaua Level up andmeid säilitab ning kellele ja kui suures ulatuses neid edastatakse. Samuti tuleb tagada teave selle kohta, kuidas tema isikuandmeid töödeldakse. Andmetega tutvumine on võimalik esitades sellekohase avalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, sellistele päringutele vastab Level up 30 päeva jooksul.

Õigus isikuandmeid parandada

Andmesubjektil on õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kui protsessi käigus on kliendi isikuandmed muutunud, saab neid alati muuta pöördudes Level up’i poole.

Õigus olla unustatud

Level up on kohustatud andmesubjekti kohta käivad andmed kustutama juhul, kui esineb üks või mitu määruse artiklis 17 toodud asjaolu, mh näiteks, kui isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud. Samas kui klient soovib andmeid kustutada, aga andmetöötluseks on olemas õiguslik alus, ei ole Level up kohustatud seda tegema.

Õigus esitada vastuväiteid

Andmesubjektil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise toimingu suhtes.

Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on andmesubjektil õigus igal ajal eelnevalt antud nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu ning see ei mõjuta tagasiulatuvalt juba toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust kehtinud nõusoleku ajal.

Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele

Andmesubjektil on õigus igal ajal pöörduda riikliku andmekaitse järelevalveasutuse poole (Andmekaitse Inspektsioon), kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas siseriikliku ja Euroopa Liidu õigusega.


ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Isikustamata tehnilisi veebilehtedelt kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult. 

Level up rakendab isikuandmetele vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Kõiki isikuandmeid kasutatakse ainult sel eesmärgil, mille jaoks nad on kogutud ja võimalus nende töötlemiseks on ainult vastutaval töötlejal.


PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Level up’il on õigus ühepoolselt muuta käesolevat privaatsuspoliitikat, mis võib eelkõige olla tingitud teenuse arendamise ning kehtivate õigusaktide muudatuste tulemusena. Soovitame kehtivate tingimustega regulaarselt tuvuda meie veebilehel.

Soovid saada lisainfot värbamisteenuste kohta? Astu edasi meie veebikontorisse ning tutvume lähemalt.

2019 © LEVEL UP

Töökuulutus sotsiaalmeedias

päeva
tundi
minutit
sekundit
Pakkumine on lõppenud!

Telli teenus soodushinnaga enne, kui taimer nulli tiksub.